Strona tymczasowo niedostępna...

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Homefull Andrzej Kazberuk:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Homefull Andrzej Kazberuk 15- 879 Białystok ul. Legionowa 28 lok 804

2. Poprzez e-mail biuro@homefull.pl można kontaktować się z nami w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu wykonania umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
  b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Homefull Andrzej Kazberuk na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/697;
  c) w celach analitycznych i statystycznych – postawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Homefull Andrzej Kazberuk (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem Homefull Andrzej Kazberuk jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
  d) w celu kierowania do Pani/Pana przez Homefull Andrzej Kazberuk treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Homefull Andrzej Kazberuk (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes Homefull Andrzej Kazberuk polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym partnerów biznesowych Homefull Andrzej Kazberuk podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Homefull Andrzej Kazberuk polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Homefull Andrzej Kazberuk (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
  f) w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacja Pani/Pana, osoby upoważnionej do działania w Pani/Pana imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego zgodnie z procedurą AML/CTF;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
  b) podmiotom świadczącym na rzecz Homefull Andrzej Kazberuk usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Pani/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie, rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe;
  c) operatorom pocztowym i kurierom,
  d) bankom w zakresie realizacji płatności,
  e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
  f) organom i pracownikom administracji państwowej, na podstawie ustaw, uchwał i innych źródeł prawa powszechnie obowiązującego;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Homefull Andrzej Kazberuk. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Homefull Andrzej Kazberuk prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Homefull Andrzej Kazberuk prosi o
wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Homefull Andrzej Kazberuk w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Homefull Andrzej Kazberuk jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Oświadczam iż treść informacyjna jest dla mnie zrozumiała.
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez Homefull Andrzej Kazberuk w celu realizacji umowy.